นโยบายการคืนสินค้า

นโยบายการคืนสินค้า


      ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดบริโภค ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 

 • สินค้าหมดอายุ
 • สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหายก่อนลูกค้าได้รับจากพนักงานส่งของ 

 

หมายเหตุ :

 • สินค้าที่รับคืนต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือการเปิดบริโภค
 • สินค้าที่จะคืน ต้องคืนมาในจำนวนที่ครบถ้วน (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสั่งซื้อโค้ก ออริจินัล แพ็ค 24 กระป๋อง จำนวน 5 แพ็ค ซึ่งเกิดความเสียหาย 2 กระป๋องใน 1 แพ็ค ลูกค้าจะสามารถคืนสินค้าได้เพียง 1 แพ็คเท่านั้น และต้องนำส่งคืนทั้ง 12 กระป๋อง)
 • หากลูกค้ารับของจากพนักงานแล้ว พบว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นต์รับทุกครั้ง
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน

 

วิธีการส่งคืนสินค้า


ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า


      กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า


ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน


      หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


การเปลี่ยนสินค้าใหม่


      ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 3-7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้


นโยบายการคืนเงิน


      ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

      ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7-14 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)
 • ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

นโยบายการคืนสินค้า


      ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดบริโภค ภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางบริษัทจะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 

 • สินค้าหมดอายุ
 • สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหายก่อนลูกค้าได้รับจากพนักงานส่งของ 

 

หมายเหตุ :

 • สินค้าที่รับคืนต้องไม่ผ่านการใช้งาน หรือการเปิดบริโภค
 • สินค้าที่จะคืน ต้องคืนมาในจำนวนที่ครบถ้วน (ตัวอย่างเช่น ลูกค้าสั่งซื้อโค้ก ออริจินัล แพ็ค 24 กระป๋อง จำนวน 5 แพ็ค ซึ่งเกิดความเสียหาย 2 กระป๋องใน 1 แพ็ค ลูกค้าจะสามารถคืนสินค้าได้เพียง 1 แพ็คเท่านั้น และต้องนำส่งคืนทั้ง 12 กระป๋อง)
 • หากลูกค้ารับของจากพนักงานแล้ว พบว่าบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย จะไม่สามารถคืนสินค้าได้ ดังนั้นกรุณาตรวจสอบสินค้าก่อนเซ็นต์รับทุกครั้ง
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน

 

วิธีการส่งคืนสินค้า


      หากท่านต้องการส่งสินค้าคืน กรุณาดูรายละเอียดเกี่ยวกับนโยบายการคืนสินค้า เพื่อตรวจสอบว่าสินค้าส่งคืนของท่านอยู่ในเงื่อนไขการส่งคืนสินค้าหรือไม่ หากอยู่ในเงื่อนไขกรุณาติดต่อ line id : @helpcokeshop


ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า


      กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางบริษัทได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 3-7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า


ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน


      หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางบริษัทยินดีที่จะรับผิดชอบและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ


การเปลี่ยนสินค้าใหม่


      ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 3-7 วันทำการ นับจากวันที่บริษัทได้รับคืนสินค้า

หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้วทางบริษัทจะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้าที่กำหนดไว้


นโยบายการคืนเงิน


      ทางบริษัทจะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้

      ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้บริษัทดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7-14 วันทำการ และทางบริษัทจะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

 

หมายเหตุ :
เอกสารหลักฐานในการขอคืนเงิน

 

 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)
 • ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า